haberin demi

Haberin demi

  • Dolar 28.8977
  • Euro 31.8309
  • GR ALTIN 1902.3
  • ÇEYREK 3134.9

8Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Bugün8MartDünyaKadınlargünü,ülkemizdevedünyadakadın haklarıiçinçokönemlibirgün

8Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Değerlihemşehrilerim,
Bugün8MartDünyaKadınlargünü,ülkemizdevedünyadakadın
haklarıiçinçokönemlibirgün.Aslındabizkadınlariçinkutlanması
gerekenbirgünolmasınarağmenmaalesefhem ülkemizdehem de
dünyanındörtbiryanındakadınlarhayatınheralanındaçeşitlizorluklarla,
ayrımcılıkla,şiddetlevezulüm ilekarşıkarşıyakalmayadevam ediyor.O
nedenle8Mart’ıkutlamalarlageçirmekistesekdebizim için8Mart
kutlamalardandahaçokbizkadınlarınyaşadığıbütünzorluklarıdüşünme
günühalinegetiriyor.
8Mart,Sonyıllardaardıarkasıkesilmeyenkadıncinayetlerini,kadına
yönelikbitmekbilmeyenşiddetidüşünmegünüdür.
8Mart,Kadınıbirinsanolarakgörmeyireddedenkaranlıkzihniyeti,çocuk
gelinkabusunudüşünmegünüdür.
8Mart,İşhayatındakifırsateşitsizliğini,kariyerlerininüzerineçekilencam
duvarlarıdüşünmegünüdür.
8 Mart,Hayatın heralanında olduğu gibisiyasette de çöreklenen
cinsiyetçive ahlaksız dili,kadın bedeniüzerinden yürütülen hadsiz
tartışmalarıdüşünmegünüdür.
Biz kadınlarülkemizde ve tüm dünyada bize yakışmayan bu acı
gerçeklerledahasıkımücadeleetmekzorundayız.Hayatınheralanında
evde,işyerinde mecliste kadınların yaşadıklarısorunları,uğradıkları
haksızlıklarımaruzkaldıklarıtacizleri,tecavüzleriortadankaldırmakiçin
çokçalışmakveTürkkadınlarıolarakgürsesimizlevarolmakzorundayız.
Bugünekadarböyleyaptıkbundansonradayılmadanmücadeleetmeye
devam edeceğiz.Çünkübizim içinUluÖnderMustafaKemalAtatürk’ün
dediğigibiTürk’ünveTürkiye’ninYükselişiTürkkadınınyükselişiyle
mümkündür.
Evet8Mart’ıbirdüşünmegünüolarakortayakoyduk.Kadınlarınsadece
kadın olmasınedeniyle normalyaşamlarında yaşadıklarızorlukların
yanındatümdünyadayaşanansavaşveterörolaylarındaMüslümanveya
Türkolsunolmasıntüm kadınlarınyaşadığızorluklarıAYRICAdüşünme
günüdür.Buvesileyle8MartDünyaKadınlarGünügibianlamlıbirgünü
dahadaanlamlıhalegetirmekiçinbizlerbugünburadaDoğuTürkistanlı
kadınlarımızınuğramışolduğuzulmükamuoyuvicdanıönünesermeyeve
kamuoyunun bu Konuyu da DÜŞÜNMESİNİ istiyoruz. Bugün
çocuklarındanayrıbırakılanUygurannelerininsesiolmak,UygurTürkü

 

kadınlarımızıngerçekleriniduyurmakiçinbiraradayız.
HepinizinbildiğiüzereÇin,DoğuTürkistan’ıhâkimiyetialtınaaldığı
tarihten bu yana,Doğu Türkistanlılara yönelik etnik temizlik ve
asimilasyonpolitikasınadevametmektedir.
DoğuTürkistan’daSoydaşlarımızdininiyaşamanınvekültürünü
gelecek nesillere aktarmanın haklımücadelesinivermektedir.Ancak
dünyasoydaşlarımızayapılanzulmesadeceseyircikalmaktadır.8Mart
DünyaKadınlarGünüvesilesiylebaştaGenelBaşkanımızMeralAkşener
olmaküzere,İyiPartiolarakherfırsattazulmekarşıçıktıkveçıkmaya
devam edeceğiz.Bugünbizim içinDoğuTürkistanlıkadınlarvedünyada
zulümgörenkadınlariçinayağakalkmagünüdür.KadınlargünündeDoğu
Türkistanlı kadınlarımızın ne gibi muamelelere maruz kaldığını
kamuoyunabirkezdahaanlatmakistiyoruz.
Bugüntoplamakamplarında12-13yaşlarındakikızçocuklarından
80’liyaşlarakadarheryaştankadınbulunmaktadır.Cezaevlerinde,gözaltı
merkezlerindevetoplamakamplarında,kadınlarmaaleseffizikselve
psikolojikişkenceleremaruzkalmaktadır.Dayak,saçlarıkazıma,açve
susuzbırakma,dinîinancasaldırma,aşağılama,konuşmayasağı,onur
zedeleme,vücutmahremiyetininihlali,anneliğevegebeliğesaldırı,cinsel
istismarvetecavüzgibiişkenceleruygulanmaktadır.
HapishanelerdevetoplamakamplarındaDoğuTürkistanlıkadınlara
yöneliktecavüzvecinselsaldırılarkorkunçboyutlardadır.KamplardaHan
Çinlipolisleristediğikadınlarıseçmekte ve onlara cinselsaldırıda
bulunabilmektedir.Kamplardan kurtulanların da tanıklıklarıyla ortaya
konulduğu üzere,etnikkökenleriUygur,Kazak,Türksoylarından ve
Müslüman olduklarıiçin Doğu Türkistanlıkadınlar,cinselsaldırıve
tecavüz sırasında vücutlarına şiddet uygulanmakta ve cisimlerle
tecavüzemaruzkalmaktadırlar.Sadecetoplamakamplarındadeğilevlere
yerleştirilenveaynıyatağıpaylaşmayazorlanankadınlardatecavüze
maruzkalmaktadır.
DoğuTürkistanlıailelerinevlerinezorlaÇinlimemurlarveyaerkekler
yerleştirilmektevebukişilerbiryandantüm aileyaşamınıdenetlemekte
veaileiçindekikadınlarlarızalarıdışındabirlikteolmayazorlanmaktadır.
Mahremiyetin bu kadar pervasızca kitseleseluygulamasıinsanlık
tarihindenadirgörülmüştür.
Doğu Türkistanlı Müslüman kadınların Han Çinlileriyle

evlendirilmesiÇinHükümetitarafındanbaskıileuygulananbirprojedir.
Doğu Türkistanlıkızlarya bu evliliğikabuletmekteya da toplama
kampınagötürülmektedir.
MüslümanDoğuTürkistanhalkınınnamaz,oruçvbdiniibadetlerini
gerçekleştirmesi,İslamikıyafetolanbaşörtüsü,dinieğitim,ibadetyerleri
ve Kuran-ıKerim’in yasaklanmasıdahilsistematikbirşekilde inanç
özgürlüğüihlalinemaruzkalmaktadır.
Yukarıdaifadeettiğimizhususlarbireyselinsanhakkıihlallerinden
ziyadesistematikbirşekildebirhalkınyokedilmesiyaniuluslararası
hukuktatarifedilen“soykırım”suçunuoluşturduğuortadadır.Busuçların
mağdurları da en yakıcı ve acı şekliyle “kadınlar”dır. Toplama
kamplarındatutulanherbeşkişidenikisikadındır.
ÜlkemizdeyaşayanaynızamandatürkvatandaşıolupyıllardırDoğu
Türkistan’daannevebabalarındanhaberalamayan10binlerceDoğu
Türkistanlıkardeşimizbulunmaktadır.BunlardanbiriolanNursimangül
kardeşimingeçensenepartimizinmeclisgrubundayaptığıbirkonuşmayı
aktarmakistiyorum.
“2018Haziran'danberiailemleiletişim kuramıyorum,neakrabalarım,
kardeşlerimeulaşabildim.Tam üçsenelikçabadansonraöğrendim ki
annem,babam,ağabeyim ve küçük kardeşim ilk önce 21.yüzyılın
toplamakamplarınagötürülmüş,sonradanhiçbirgerekçegösterilmeden
hapseçarpıtılmış.Onlarınsuçuneydi?Yaniçocuklarınmutluluğuiçin
başarısıiçintüm hayatınıadamışannem vebabam.Kaşgar'dabaşarılıiş
adamıolanabim vekardeşim negerekçeylebukadarzulümümaruz
kalıyor.Dünyaneyibekliyor?Oradakimilyonlarcainsanınölmesinimi?
Eğergerçekten sizin bu suskunluğunuz,yaniDoğu Türkistan'daki
kardeşleriminyanisilinmesinesebepolursan,bennasılinanırım kiyani
insan haklarıdiye birşeyin olduğuna,DİYOR Kİnasılinanırım ki
Müslümanların Türklerin kardeş olduğuna,lütfen elinizi,yüreğinizi
koyunuz.Vicdanıolaninsanıolanherkesinyapmasıgerekenibiranevvel
yapmasınıistiyorum.Buzulümehepbirliktedurdemeniziistiyorum.Ben
sözümüsöyledim,şimdiinsanlıktancevapbekliyorum.”Mesajıaynenbu
şekildedeğerlihemşehrilerim.
Hemenhemenbenimdeyaşlarımdaolansoydaşım,kardeşim
Nursimangül’ünbuferyadınanasılsessizkalabilirim,nasılsessiz
kalabiliriz.
NegüzeldemişşairAbdurrahimKarakoçmısralarında
EsirikenkırımKerkükTürkistan

BanazindanolurmaraşElbistan
İbnisinadedemkorkutalparsaln
Susarsamhakkınıhelaletmesin
EvetbizSusmayacağız,birilerisessizkalmayadevamedebilir,bizasla
Sessizliğebürünenlerdenolmayacağız.
AliyaİzzetBegoviçinbizdostlarınasiteminibelirttiğiogüzelsözünde
dediğigibi“Veherşeybittiğindehatırlayacağımızşeydüşmanlarımızın
sözlerideğildostlarımızınsessizliğiolacaktır.“
Bizo“SESSİZDOSTLARDAN”olmamakiçinburadayız
8Mart2022DünyaKadınlarGünü’ndeDoğuTürkistanlı,Uygurve
diğer etnik kökenlikadınların yaşadığızulmü durdurmak ve Çin
yönetimininişlemişolduğubusuçlaradikkatçekmekiçintüm dünya
kadınlarınıdini,ırkı,dilineolursaolsun“ayağakalkmayavedikkat
çekmeyedavetediyoruz.Buduruşönceliklesistematiksuçyerleriolan
hukuksuz,insanlık dışı“Çin Toplama Kampları”nın kapatılması,Çin
tarafındanDoğuTürkistanlıkadınlarayöneliksuçlarınönlenmesikadınve
çocuklarınserbestbırakılmasıçağrısıdır.BizİYİPARTİolarakherfırsatta
buçağrıyızulümsonaerenekadarduyurmayadevemedeceğiz.
UygurTürkleriYalnızDeğildir!UygurKadınlarıyalnızdeğildir!
ŞimdiUygurkadınlarıiçinkardeşlerimiziçinHepinizi8 dakika
sessizbirşekildeayaktabeklemeyedavetediyorum.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Kalkandere Organize Sanayinin açılması ile ilgili çalışmaları yeterli mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
    Takımlar O G B M Av P
    Takımlar O G B M Av P
NAMAZ VAKİTLERİ
BASINDA BUGÜN
TÜM GAZETELER
yukarı çık